Masz wybrane usługi w sekcji zamów usługe , wróć i dokończ zakupy.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CONTELIZER

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://app.contelizer.pl/ oraz https://panel.contelizer.pl/ (dalej jako: „Contelizer”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Contelizer, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Contelizer


1. O NAS
2. DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. APLIKACJA – aplikacja webowa Contelizer, znajdująca się pod adresem internetowym panel.contelizer.pl, będąca zbiorem narzędzi wspierających sklepy internetowe, hurtownie i copywriter’ów w pracy z ofertą produktową. Aplikacja umożliwia automatyzację zarządzania działalnością gospodarczą, w tym: integrację sklepów z hurtowniami (poprzez synchronizację stanów magazynowych i cen), budowanie baz produktowych, monitoring zachowania konkurencji, tworzenie opisów produktów

  2. DEMO – Usługa Elektroniczna, pozwalająca Usługobiorcy na zamówienie prezentacji online, za pomocą której Usługodawca może zaprezentować Usługobiorcy działanie Aplikacji

  3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  4. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem, profil Usługobiorcy na stronie sprzedażowej Serwisu, znajdującej się pod adresem internetowym app.contelizer.pl. Konto jest niezależne od profilu Usługobiorcy w panelu Aplikacji. Konto umożliwia Usługobiorcy zakup i zarządzanie Produktami, zawierającymi pakiety usług, które następnie są dostępne jako funkcjonalności Aplikacji.

  5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

  6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

  7. PRODUKT – odpłatny pakiet usług umożliwiających efektywne korzystanie z Aplikacji, dostępny dla Usługobiorcy na stronie sprzedażowej Serwisu, pod adresem app.conlelieze.pl.

  8. SKLEP – Usługa Elektroniczna, dostępna na stronie sprzedażowej app.contelizer.pl umożliwiająca zawarcie umowy sprzedaży Produktów będących pakietami usług umożliwiających efektywne korzystanie z Aplikacji.

  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego.

  10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CONTELIZER – serwis internetowy Usługodawcy składający się z Aplikacji dostępnej pod adresem internetowym panel.conlelizer.pl oraz strony sprzedażowej dostępnej pod adresem internetowym app.contelizer.pl.

  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych, w tym z funkcjonalności Konta dostępnego w Serwisie Internetowym.

  13. USŁUGODAWCA – CONTELIZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Kraśnicka 35 lok. 208, 20-400 Lublin); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638206; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7123319180; REGON: 365441000, adres poczty elektronicznej: biuro@contelizer.pl.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Contelizer jest serwisem internetowym składającym się z Aplikacji webowej oraz ze strony sprzedażowej, na której Usługobiorca może zakupić Produkty umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Aplikacji.

 2. Aplikacja webowa Contelizer, znajdująca się pod adresem internetowym panel.contelizer.pl, jest narzędziem wspierającym sklepy internetowe, hurtownie i copywriter’ów w pracy z ofertą produktową. Aplikacja umożliwia automatyzację zarządzania działalnością gospodarczą, w tym: integrację sklepów z hurtowniami (poprzez synchronizację stanów magazynowych i cen), budowanie baz produktowych, monitoring zachowania konkurencji, tworzenie opisów produktów.

 3. Strona sprzedażowa Serwisu, znajdująca się pod adresem internetowym app.contelizer.pl, jest stroną internetową, na której Usługobiorca może zakupić Produkty będące pakietami usług, umożliwiającymi korzystanie w efektywny sposób z Aplikacji.

 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Contelizer w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x720; zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Aplikacja;

  2. Konto;

  3. Newsletter;

  4. Sklep z Produktami;

  5. Demo;

 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI
 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po uprzednim założeniu profilu Usługobiorcy w panelu Aplikacji znajdującym się pod adresem internetowym: https://panel.contelizer.pl/register. Profil Usługobiorcy w panelu Aplikacji jest niezależny od Konta Usługobiorcy i pozwala zarządzać Aplikacją oraz zakupionymi przez Usługobiorcę Produktami stanowiącymi funkcjonalności Aplikacji.

 2. Założenie profilu Usługobiorcy w panelu Aplikacji możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „ Zarejestruj się” oraz po potwierdzeniu przez Usługodawcę profilu Usługobiorcy. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

 3. Korzystanie z Aplikacji oraz jej poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, w tym w Dokumentacji.

 4. W ramach Aplikacji uzyskuje dostęp do jej funkcjonalności obejmujących m.in. integrację ze sklepem internetowym, integracja ze wskazanymi przez Usługobiorcę dostawcami produktu, import produktów do sklepu, monitoring cen konkurencji, tworzenie tekstów copywriterskich. Założenie profilu Usługobiorcy w panelu Aplikacji jest bezpłatne, jednak pełne korzystanie z funkcjonalności Aplikacji wymaga wykupienia przez Usługobiorcę odpowiednich pakietów usług w Sklepie z Produktami na stronie sprzedażowej Serwisu, znajdującej się pod adresem internetowym app.contelizer.pl.

 5. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Aplikacji wskazany jest w odpowiednich zakładkach profilu Usługobiorcy w panelu Aplikacji.

 6. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach profilu w razie ich zmiany.

 7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia profilu poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia chęci likwidacji profilu Usługobiorca pozostaje obowiązany do płatności za już rozpoczęty okres abonamentowy w przypadku zakupienia Produktów o charakterze abonamentowym. Rezygnacja nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymaniu zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z powyższych Produktów.

 8. Usługobiorca może umożliwić korzystanie z Aplikacji upoważnionym przez siebie osobom, na przykład pracownikom Usługobiorcy, udzielając dostępu do jego funkcjonalności poprzez zakładkę „Dodaj pracownika”. W wypadku upoważnienia przez Usługobiorcę innej osoby do korzystania z Aplikacji, Usługobiorca ponosi odpowiedzialność solidarnie z tą osobą za wszelkie działania upoważnionej osoby korzystającej z Aplikacji. Usługobiorca, który upoważnia inną osobę do korzystania z Aplikacji, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:

  1. gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin;

  2. gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;

  3. gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

 10. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Aplikacji Contelizer i korzystanie z jej funkcjonalności.

 11. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Aplikacja ze skutkiem natychmiastowym.

 12. Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Konta, może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Aplikacja także bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

6. KONTO
 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Konto jest profilem Usługobiorcy na stronie sprzedażowej Serwisu, znajdującej się pod adresem internetowym app.contelizer.pl. Konto jest niezależne od profilu Usługobiorcy w panelu Aplikacji. Konto umożliwia Usługobiorcy zakup i zarządzanie Produktami, zawierającymi pakiety usług, które następnie są dostępne jako funkcjonalności Aplikacji. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne, umożliwia ono jednak zakup Produktów.

 2. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji Konta na stronie app.conteliezer.pl, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” (3) potwierdzeniu chęci założenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko adres poczty elektronicznej oraz hasło.

 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@contelizer.pl.

7. NEWSLETTER
 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

 2. Zapisanie się na Newsletter następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta Usługobiorcy na stronie sprzedażowej app.contelizer.pl – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji dostępnej odpowiednio w ramach Konta, w ramach wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@contelizer.pl.

8. SKLEP Z PRODUKTAMI
 1. Serwis Internetowy poprzez stronę sprzedażową app.contelizer.pl umożliwia zawarcie umowy sprzedaży Produktów będących pakietami usług umożliwiających efektywne korzystanie z Aplikacji. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są na stronach Serwisu Internetowego, przede wszystkim w zakładce „Główne usługi” i „Cennik usług”.

 2. Produkty dostępne w Sklepie Usługobiorca może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Sklepie – w takim wypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola " Zamawiam".

 3. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę Produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie czterech kolejnych kroków – (1) po wybraniu Produktu, (2) dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka, (3) wypełnieniu formularza zamówienia i (4) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamawiam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności/siedziby Usługobiorcy oraz danych dotyczących umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

 5. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Produkt w formie funkcjonalności dostępnych w Aplikacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.

 6. Płatność tytułem umowy sprzedaży Produktu może być dokonana za pomocą:

  1. przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy;

  2. płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl prowadzonego przez spółkę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185, http://bluemedia.pl/.

9. DEMO
 1. Usługa Elektroniczna Demo pozwala na zamówienie prezentacji online, za pomocą której Usługodawca może zaprezentować Usługobiorcy działanie Aplikacji. Zamówienie prezentacji Demo jest możliwe poprzez stronę sprzedażową Serwisu dostępną pod adresem app.contelizer.pl, po przejściu do zakładki „Demo” i wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia Demo i (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Wyślij”. Po wykonaniu przez Usługobiorcę powyższych kroków, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą, z użyciem danych kontaktowych podanych w formularzu zamówienia w celu ustalenia szczegółów prezentacji Demo.

 2. Demo jest usługą nieodpłatną oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia prezentacji przez Usługodawcę albo z chwilą wcześniejszej rezygnacji z prezentacji przez Usługobiorcę.

10. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@contelizer.pl, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sprzedażowej app.contelizer.pl, w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres: Al. Kraśnicka 35 lok. 208, 20-400 Lublin.

 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

12. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE
 1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy w ramach wszelkich umów zawieranych w Serwisie Internetowym.

 3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji

 4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.

 5. Usługodawca udostępnia Serwis w formie, w jakiej został one dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Serwisu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej.

 6. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Usługobiorcę treści w ramach Aplikacji oraz sposobu korzystania przez niego z Aplikacji i jej funkcjonalności. Usługobiorca korzysta z Aplikacji, w tym wprowadza do niej treści oraz korzysta z jego funkcjonalności na własną odpowiedzialność.

 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i nie wypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

 8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i nie wypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 9. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

 10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z funkcjonalności Aplikacji za okres ostatniego roku. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

13. PRAWA AUTORSKIE
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu i Usług jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, Konta, Aplikacji Contelizer i jej funkcjonalności, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Poszczególne elementy Serwisu mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania - w takim wypadku Usługobiorca obowiązany jest ich także przestrzegać.

 4. Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Serwisu Internetowego. Usługobiorcy udzielana jest jedynie z chwilą uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do danej funkcjonalności, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Serwisu Internetowego, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.

 5. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych.

 6. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Konta oraz Aplikacji Contelizer – zarówno całości, jak poszczególnych elementów (poza przypadkiem wskazanym w pkt. 5.8 Regulaminu).

 7. Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 8. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. PRZERWY TECHNICZNE
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.

 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i nie wypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.

15. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Contelizer zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

 3. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Contelizer


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca (dalej zwany: „Powierzającym”) oraz Usługodawca (dalej zwany: „Procesorem”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą Umową powierzenia oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem.

 2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w Regulaminie.

 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko oraz adresy poczty elektronicznej pracowników, współpracowników, zleceniobiorców i innych osób, których dane zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Aplikacji Contelizer, w szczególności w celu utworzenia dla tych osób dostępu do Aplikacji zgodnie z pkt. 5.8 Regulaminu.

 4. Dane powierzane są przez Powierzającego wyłącznie w celu:

  1. prawidłowego wykonania przez Procesora umowy, w tym umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Aplikacja (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy) –  w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Powierzający w stosunku do Procesora lub jakie mogą być podnoszone przez Procesora (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Producenta, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 5. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego. Procesor nie będzie powierzał danych osobowych dalszym podmiotom bez wyraźnej, pisemnej zgody Powierzającego w tym zakresie.

 6. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.

 7. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 rozporządzenia RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.

 8. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy w jego imieniu.

 9. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.

 10. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 11. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

 12. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego:

  1. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;

  2. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;

  3. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;

  4. o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych;

  5. o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.

 13. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy powierzenia, jak i przepisów rozporządzenia RODO.